Allmän information om företagets produkter

Eftersom S:t Erik Liv är ett förhållandevis nystartat bolag med en mycket liten organisation är bolagets nuvarande produktutbud begränsat till att enbart tillhandahålla tjänstepensionsförsäkring för bolag ägda av Stockholms stad enligt pensionsplanerna KAP-KL och PA-KFS.

Eftersom S:t Erik Liv ägs av Stockholms stad kommer det aldrig bli aktuellt för bolaget att erbjuda sina tjänster för kunder utanför stadens egen organisation. S:t Erik Liv skall inte konkurrera på den öppna marknaden.

 

Din pension som anställd inom Stockholms stad
Som anställd inom Stockholms stad eller något av de bolag som staden äger består din pension normalt av allmän pension från staten genom Pensionsmyndigheten samt en kollektivavtalad tjänstepension av din arbetsgivare. Därutöver är det många som har ett privat pensionssparande.

Allmän pension från staten
Under hela ditt yrkesverksamma liv tjänar du in till din allmänna pension, även när du är barnledig, studerar och gör allmän värnplikt. Det du tjänar och betalar skatt på upp till 7,5 inkomstbasbelopp ger rätt till inkomstpension och premiepension. Den största delen av den allmänna pensionen är inkomstpensionen. Premiepensionen är den mindre pensionen som du själv får välja hur den skall placeras via Pensionsmyndigheten.

För personer födda mellan 1938 och 1953 gäller delvis gamla regler för den allmänna pensionen enligt reglerna för ATP och folkpension. Den delen kallas tilläggspension.

Tjänstepensionsförsäkring för anställda inom Stockholms stad
Inom staden förekommer olika pensionsplaner beroende på var i organisationen man är anställd. Samtliga anställda i stadens förvaltningar omfattas av KAP-KL. Inom stadens bolag förekommer dock andra pensionsplaner (se tabellen nedan)

Enhet KAP-KL PA-KFS ITP Annat*
Stockholms Stadshus AB x x    
AB Svenska Bostäder x      
AB Familjebostäder x      
AB Stockholmshem x      
Micasa x      
SISAB   x    
Globen     x  
Stokab     x  
Stockholm Parkering   x    
Stockholm Vatten   x    
Stockholms Hamnar     x  
Stockholm Business Region x      
Stockholms Stadsteater       x
Bostadsförmedlingen  x       
S:t Erik Försäkring AB        x 
S:t Erik Livförsäkring AB x     x
S:t Erik Markutveckling AB x      
         

* Stockholms Stadsteater har statliga pensioner enligt ett särskilt avtal för scenarbetare.

KAP-KL
KAP-KL är den största pensionsplanen inom den kommunala sektorn. Samtliga kommuner och landsting omfattas av planen. 2006-01-01 ersatte KAP-KL den tidigare planen PFA-98. PFA-98 ersatte i sin tur PA-KL 1998.

Den avgiftsbestämda delen av KAP-KL
KAP-KL består av två delar. Den största delen av planen är avgiftsbestämd vilket innebär att den anställde själv har möjlighet att bestämma hur pensionskapitalet skall placeras via valcentralen Electum. Från och med 2010 och framåt är nivån 4,5 procent. Om den anställde inte gör något aktivt val placeras kapitalet i försäkringsbolaget KPA.

S:t Erik Liv är inte involverad i denna del av pensionsplanen. I stället väljer den anställde i vilket försäkringsbolag pensionskapitalet skall placeras utifrån det utbud av försäkringsgivare som Electum tillhandahåller.

Den förmånsbestämda delen av KAP-KL
De personer som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp har också rätt till förmånsbestämd pension enligt KAP-KL. Beroende på när man är född varierar storleken på pensionsunderlaget från 62,5 % för dem som är födda till och med 1946 till 55 % för dem som är födda från och med 1967. För att man skall få tillgodoräkna sig full förmånsbestämd pension krävs intjänande under minst 30 år. Vid kortare anställningstid minskar pensionen proportionerligt.

S:t Erik Liv försäkrar detta förmånsbestämda åtagande åt de dotterbolag inom staden som har KAP-KL. Arbetsgivarna har dock hela tiden kvar det primära ansvaret mot arbetstagarna att betala deras förmånsbestämda pension i enlighet med vad pensionsplanen säger. Om förvaltningen av pensionsmedlen i S:t Erik Liv blir betydligt lägre än väntat innebär detta inte lägre pension till de anställda. Omvänt innebär högre förväntad avkastning inte heller högre pensioner.

Efterlevandepension enligt KAP-KL
Om dödsfall inträffar före uppnådd pensionsålder utbetalas en efterlevandepension till make/maka, registrerad partner eller, i vissa fall, sambo under fem år. Till barn under 18 år betalas en särskild barnpension.

S:t Erik Liv försäkrar inte detta efterlevandeskydd. Det betyder att efterlevandepensionen betalas av arbetsgivaren. En möjlighet för arbetsgivaren att undvika denna risk är att teckna en särskild riskförsäkring för detta hos en försäkringsgivare utanför koncernen.

Mer information går att finna på www.ofr.se eller www.spp.se

PA-KFS
Denna pensionsplan är en förhållandevis liten pensionsplan och omfattar cirka 20 000 anställda huvudsakligen inom kommunala företag. Planen är väldigt lik den gamla ITP-planen (ITP 2) som används inom den privata sektorn.

Från och med 2009 är PA-KFS-planen helt avgiftsbestämd för alla som är födda 1954 eller senare.
Före 2009 bestod precis som KAP-KL, PA-KFS-planen av två delar, en avgifts- och en förmånsbestämd del. Den avgiftsbestämda delen kallas kompletterande ålderspension och är den minsta delen av planen. Här får den anställde själv disponera 1,5 % av lönen som hon/han har möjlighet att själv bestämma hur pensionskapitalet skall placeras via valcentralen Pensionsvalet PV AB. Görs inget aktivt val av den anställde placeras kapitalet i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring AB.

S:t Erik Liv tillhandahåller inte försäkring för denna del av pensionsplanen. I stället väljer den anställde i vilket försäkringsbolag pensionskapitalet skall placeras utifrån det utbud av försäkringsgivare som Pensionsvalet PV AB tillhandahåller.

Den förmånsbestämda delen av PA-KFS
Den förmånsbestämda delen av planen är den största delen av planen och kallas ålderspension. För att man skall få tillgodoräkna sig full förmånsbestämd pension krävs intjänande under minst 30 år. Vid kortare anställningstid minskar pensionen proportionerligt. Genomsnittet av den anställdes senaste årsinkomster används för att räkna fram en årsmedelpoäng. Utifrån årsmedelpoängen beräknas sedan den anställdes pensionsförmån.

Årspoängen för ett enskilt år räknas fram genom att den pensionsgrundande lönen divideras med inkomstbasbeloppet för motsvarande år. Årsmedelpoängen blir sedan genomsnittet av de fem bästa årspoängen de senaste sju åren. Hur stor pensionsförmånen blir framgår av tabellen nedan.

 

Årsmedelpoäng Pension
0-7,5 10 %
7,5-20 65 %
20-30 32,5 %


Observera att på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp tjänar den anställde även in allmän pension, d v s inkomstpension och premiepension.

S:t Erik Liv försäkrar detta förmånsbestämda åtagande åt de dotterbolag inom staden som har PA-KFS. Arbetsgivarna har dock hela tiden kvar det primära ansvaret mot arbetstagarna att betala deras förmånsbestämda pension i enlighet med vad pensionsplanen säger. Om förvaltningen av pensionsmedlen i S:t Erik Liv blir betydligt lägre än väntat innebär detta inte lägre pension till de anställda. Omvänt innebär högre förväntad avkastning inte heller högre pensioner.

Efterlevandepension enligt PA-KFS
Om dödsfall inträffar före uppnådd pensionsålder utbetalas en efterlevandepension till make/maka, registrerad partner eller, i vissa fall, sambo under fem år. Till barn under 18 år betalas en särskild barnpension.

S:t Erik Liv försäkrar inte detta efterlevandeskydd. Det betyder att efterlevandepensionen betalas av arbetsgivaren. En möjlighet för arbetsgivaren att undvika denna risk är att teckna en särskild riskförsäkring för detta hos en försäkringsgivare utanför koncernen.

Mer information om PA-KFS-planen går att finna på www.kfs.net