Om S:t Erik Livförsäkring AB

Företagets vision
Att, med nytänkande som drivkraft, hantera bolagskoncernens pensionsåtaganden på ett så rationellt och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Affärsidé
Företaget ska, till lägsta möjliga kostnad, ha fullständig kontroll över bolagskoncernens pensionsåtaganden och pensionsutbetalningar. Samtidigt ska avkastningen på företagets förvaltade kapital optimeras i förhållande till den risk som ägarna är beredda att ta.

Ägare
S:t Erik Livförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som i sin tur ägs av Stockholms stad. Stockholms Stadshus AB är ett sammanhållande bolag för flertalet av Stadens aktiebolag. Sammantaget omfattar koncernen Stockholms Stadshus AB 16 dotterbolag. S:t Erik Livs styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att verkställa kommunfullmäktiges beslut gällande pensionsåtagandena. Styrelsen består av tjänstemän anställda inom staden med undantag av Björn Nilsson som är externt tillsatt som expert på tjänstepensionsfrågor. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör som utses av styrelsen i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Syfte med S:t Erik Liv
S:t Erik Livförsäkring AB bildades för att hantera stadens pensionsåtagande gentemot de anställda. Kunderna till S:t Erik Liv är sålunda begränsade till Stockholms Stadshus AB med dotterbolag. Syftet med att bilda ett försäkringsbolag och införa en gemensam pensionspolicy var att hanteringen av pensionsåtagandet inom Staden skulle effektiviseras. Ett gemensamt försäkringsbolag för tryggande av det samlade pensionsåtagandet innebär också att koncernen uppnår en förbättrad överblick och kontroll av stadens pensionsåtaganden. S:t Erik Liv arbetar med att förenkla pensionshanteringen genom att minska antalet pensionsavtal och skapa en lika hantering av pensionerna så långt det är möjligt. Stockholms Stadshus AB vinner mycket på att det finns en enhet inom koncernen med egen specialistkompetens som tar ansvar för att pensionerna hanterades gemensamt och professionellt.

Innan bildandet av S:t Erik Liv
Situationen innan S:t Erik Liv bildades var att det fanns ett tiotal olika typer av pensionsavtal och åtaganden inom bolagskoncernen. I flera fall förekom olika pensionslösningar inom samma bolag. Ytterligare problem som fanns var hanteringen av pensioner för personer som bytt arbetsgivare inom staden mellan olika bolag. Dessutom var kvaliteten på det administrativa arbete pensionsåtagandena medförde, och som utfördes av externa uppdragsgivare, av väldigt ojämn kvalitet och fungerade på sina håll mycket dåligt. Vidare saknade Stockholms Stadshus AB specialistkompetens inom området och hade därför svårt att få till stånd en effektiv hantering av pensionsfrågan inom bolagskoncernen.

Fördel för staden och medborgarna
Det som är positivt för bolagskoncernen är också till fördel för staden i stort. En effektivare pensionshantering leder till högre kvalitet gentemot pensionstagare och anställda. En effektivare pensionsmedelsförvaltning leder i sin tur till ett större ekonomiskt överskott som kan komma staden till gagn.